Select Page

Välkommna till Villa Blåvinge

Villa Blåvinge är ett skyddat HVB hem för flickor som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vår skyddsverksamhet tar emot flickor från hela Sverige i åldersgruppen 15-19 år. Villa Blåvinge har 7 platser och vårt skyddsteam består av socionomer, psykoterapeuter och högskoleutbildad behandlingspersonal. Vi tar emot akutplaceringar dygnet runt och har rikstäckande hämtning.

 • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade
 • Högskoleutbildad personal i form av socionomer och behandlingspedagoger
 • Skyddat boende för ungdomar med anpassning för medföljande barn
 • Stöd och särskilda insatser av utbildad personal med flerårig erfarenhet inom målgruppen
 • Skyddsbedömningar av kvalificerad personal i ärenden gällande hedersproblematik
 • De skyddsplacerade har tillgång till behandling av Leg psykologer eller Leg Psykoterapeuter
 • Läxhjälp och livskunskap
 • Akutplaceringar mottas dygnet runt
 • Rikstäckande hämtning
 • Egen kontaktperson för varje skyddsplacerad
 • Villa Blåvinges skyddsteam samverkar med myndigheter och andra samhällsinsatser

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar bl.a. om hot och våld som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller exempelvis rätten att själv välja partner. Den som utmanar den rådande kulturella normen, anses dra skam över familjen och riskerar att bestraffas. Bestraffningen kan ta form genom exempelvis, psykiskt och fysiskt våld, sociala och relationella inskränkningar samt utfrysning. Målet med bestraffningen är att på något sätt återta ”förlorad heder”.

Begreppet hederskultur är inget nytt fenomen, detta har alltid existerat men synliggjorts mer i Sverige under 2000-talet, tack vare högprofilerade fall. I samband med att samhället uppmärksammade komplexiteten i hederskulturen så ökade samtidigt kraven på en djupare kunskap, bredare kompetens och ett tillgängligt skyddsnät för dessa unga.

Utifrån ovan nämnda orsaker vill Villa Blåvinge möta dessa behov genom att erbjuda ett boende med särskild kompetens, skydd, stöd och professionell behandling. För ungdomen som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck av sina närstående, kan hotet och våldet bli så pass överhängande att behovet av ett skyddat boende blir akut aktuellt.

Hedersrelaterade ärenden är komplicerade och allvarliga, insatserna behöver därmed vara långsiktiga och individanpassade. Villa Blåvinge har ett skyddsteam med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Villa Blåvinges skyddsteam samverkar med socialtjänst, familjebehandlare och aktuella vårdinstanser.

De boende har tillgång till en behandlingsenhet som består av Leg Psykologer och Leg Psykoterapeuter med lång erfarenhet. Vi är även utbildade inom skyddsbedömningar och kan agera konsulter åt socialtjänsten.

Villa Blåvinges målgrupp är flickor, ålder 15 år t.o.m. 19 år,  som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Villa Blåvinge har HBTQ-kompetens. 

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck påverkar varje ungdom individuellt men gemensamt är att man behöver skydd, stöd och i vissa fall behandling. Villa Blåvinge erbjuder individanpassat stöd och behandlingen som erbjuds baseras på individens behov.

Vi arbetar med ungdomens inre och yttre skydd i så väl den akuta fasen som i det långsiktiga arbetet. I den akuta fasen arbetar man främst med det ”yttre skyddet”, som handlar om att den unga ska skyddas från att utsättas för ytterligare våld. För att detta ska fungera krävs dock att man även arbetar med det ”inre skyddet”, det vill säga den ungas motivation och strategier för att orka stå kvar vid sitt beslut om uppbrott. Målet är att stärka och motivera ungdomen till ett självständigt liv med en, för ungdomen, meningsfull vardag.

All personal på Villa blåvinge arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI, salutogent perspektiv och miljöterapi. Boendet är en trygg plats med en förutsägbar och hållande struktur. Vi motiverar ungdomarna till att inleda samtalskontakt med psykolog/psykoterapeut.

Villa Blåvinge samverkar med hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningar, BUP, skolan, polismyndigheten och rättsväsenden.

Vår personal får kontinuerligt kompetenshöjande insatser via extern handledning, utbildningar och föreläsningar inom hedersrelaterat våld och förtryck. Personalen arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och har även utbildats inom HBTQ-frågor.

Lågaffektivt bemötande
Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande som är en evidensbaserad metod för att minimera konflikter och utåtagerande beteende.

MI
Motivation är ett grundläggande fokus till förändring hos ungdomarna. Motiverande samtal möjliggör ett aktivt inflytande som leder till ett förändringsarbete. Detta är viktigt för att nå behandlingsmålen. Genom att få ungdomen att uttrycka behovet av förändring, ökar även dennes motivation och upplevelsen av att kunna påverka sin egen livssituation förstärks.

Normkritiskt förhållningssätt
Vi utgår från individen och förutsätter aldrig någons sexualitet eller könsidentitet. Vi samtalar öppet, icke dömande och inkluderande med ungdomen om normer som kan anses begränsande.

Kroppsmedvetenhet och subjektsstärkande arbete
Att växa upp i en familj med tydlig strukturell överordning påverkar ungdomens syn på sig själv. Boendets personal lär ungdomarna att deras kropp är deras egen och frågar alltid om samtycke vid fysisk beröring, som exempelvis vid en kram. Detta för att stärka ungdomarnas upplevelse att dom äger sin egen kropp. Ungdomen kan till följd av våldsutsatthet och normer kring kön och sexualitet känna sig nedbruten och utan egenvärde med ett lågt självförtroende. Upplevelserna tenderar många gånger att sätta sig i kroppen, vi arbetar därför med att öka ungdomarnas välbefinnande genom ett hälsoperspektiv. Detta gör vi genom träning, yoga och mindfullness. Samtal sker på kontinuerlig basis om ämnen som rättigheter/skyldigheter, livskunskap, egenvärde, framtidsmål, intressen, relationer m.m.

De tre faserna.

Akuta fasen: Den akuta fasen är när ungdomen anländer till boendet. Ofta kommer den unga till Villa Blåvinge direkt från sin familj. Uppbrottet kan vara traumatiskt och ungdomen behöver mycket stöd initialt med att anpassa sig till den nya miljön. Under den akuta fasen är det viktigt att personalen förmedlar kompetens och trygghet utifrån den kontext som ungdomen befunnit sig i gällande hederns kollektiva uttryck. Här ska ungdomen skyddas från ytterligare våld och hot i första skedet. Den unga ska mötas av ett varmt, tryggt, välkomnande och omsorgsfullt boende med personal som genuint bryr sig.

Mellanfasen: Mellanfasen innebär att boendets hållande struktur är i fokus. De allra flesta ungdomar upplever ett nytt förhållningssätt till sig själv och till sin livssituation. Därför behövs en vardaglig struktur som ungdomen gör till sin egen. Här behöver ungdomen motiveras till samtal för att behandla eventuellt trauma och för att nå en ökad självständighet. Samtliga insatser ska kopplas till den långsiktiga fasen för att säkerställa kontinuitet.

Långsiktiga fasen: I den långsiktiga fasen är våra insatser nu i hög grad individanpassade. Ungdomen har anpassat sig till sin nya boendesituation, skolan och till nyckelpersoner i omgivningen. Målet i den långsiktiga fasen är att ungdomen ska kunna påbörja ett liv som går i den riktning som denne själv önskar. Här blir självständighet, framtidsmål, förhoppningar och personlig utveckling fokus framöver.

Kontakta oss

Email: kontakt@villablavinge.se

Verksamhetschef

Frida 072-391 59 50

Utvecklingsansvarig

Shadi 0723-91 59 51

Beredskap kvällar och helger 031-711 30 99